งานระบบควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย

ชุดระบบควบคุม เราใช้ PLC ของ SIEMENS รุ่น S7-1200 เป็นตัวเขียนโปรแกรมการทำงานของกระบวนการ

การสั่งงานและการบันทึกข้อค่าต่างๆ ในกระบวนการ ลูกค้าสามารถสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ ด้วย Software SCADA Win CC ซึ่งเป็น Software ของ SIEMENS ที่ลูกค้ายอมรับและให้ความเชื่อถือ

และเรามีการจัดอบรมการใช้งาน PLC และการสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ด้วย 

ติดต่อแผนก Automation & Control System

Tel: 02 615 4999 Ext.8000-8003

Email: automation@giic.co.th

ผู้จัดการแผนก: 

คุณผดุงไทย พรหมคุปต์ (Ext.8000)

รองผู้จัดการแผนก: 

คุณสวภัทร เสริมสุข (Ext.8001)

Automation Engineer:

คุณนพคุณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Ext.8002)