งานติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์

เรารับติดตั้ง Power meter - เดินสาย RS-485 เพื่อใช้สำหรับเชื่อมต่อและรับส่งค่าระหว่างตัว Power meter กับ Software บริหารจัดการค่าพลังงานไฟฟ้า พร้อมอบรมการใช้งานทั้งตัวเครื่องและ Software

ติดต่อแผนก Automation & Control System

Tel: 02 615 4999 Ext.8000-8003

Email: automation@giic.co.th

ผู้จัดการแผนก: 

คุณผดุงไทย พรหมคุปต์ (Ext.8000)

รองผู้จัดการแผนก: 

คุณสวภัทร เสริมสุข (Ext.8001)

Automation Engineer:

คุณนพคุณ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Ext.8002)